Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

1. iBooth eenmanszaak geregistreerd onder KVK 87927543, BTW
NL004507852B43, Balsa 92, 3315 NH Dordrecht , hierna te noemen: ‘iBooth’,is een eenmanszaak die zich richt op o.a. verhuur van photobooths en de daarbij behorende accessoires aan bedrijven en particulieren in Nederland en België.

2. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de na mens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van diensten en/of producten geleverd door iBooth als bedoeld in artikel 1.4.

3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de
rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en iBooth

4. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: : alle door iBooth en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door iBooth ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van overeenkomst, waaronder begrepen werkzaamheden die worden verricht zonde opgaaf van de opdrachtgever.

5. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ begrepen: de
overeenkomst van opdracht op grond waarvan iBooth zich tegen betaling van
honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden/producten te leveren voor/aan Opdrachtgever te verrichten en waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

6. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.iBooth.nl .

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen iBooth en
Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten, maar ook aangeboden offertes en
aanbiedingen die iBooth aanbiedt.

2. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met iBooth overeengekomen.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de
geest van deze algemene voorwaarden.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. iBooth zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

5. Indien een zaak/bepaling of meerdere zaken of bepalingen in de algemene
voorwaarden onduidelijk zijn, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze zaken/bepalingen.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en iBooth komt tot stand op het moment
dat de:
a. Opdrachtgever het bedrag van de factuur heeft betaald, voor de te leveren
diensten/verhuur van producten
b. Opdrachtgever schriftelijk met iBooth een reservering overeenkomt;

2. De offertes en/of aanbiedingen van iBooth zijn geheel vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Herroeping door middel van bedenktermijn is uitsluitend telefonisch mogelijk tot veertien (14) dagen nadat de bevestiging heeft plaatsgebonden zoals genoemd in artikel 3.1. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht brengt iBooth € 35,00 incl. Btw in rekening en dit zal in mindering worden gebracht op de crediteringsnota.

4. Uiterlijk 7 dagen voor de ophaaldatum in Nederland kan uw opdracht nog aangepast worden per email.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

1. iBooth zal zich naar best vermogen en inspanning de Diensten/Levering van
producten uitvoeren naar Overeenkomst.

2. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever iBooth hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. iBooth dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

3. De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien de Diensten/Producten zijn
afgerond en ingeleverd.

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan iBooth aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en volledig aan iBooth worden verstrekt.

5. iBooth is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Diensten.

6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 5 Huurperiode van photobooths en locatie

1. De huurperiode van een photobooth is omschreven in de offerte, of factuur met een minimale periode van 24 uur.

2. Bij het afhalen van de photobooth zal de opdrachtgever of ander persoon zich legitimeren middels rijbewijs of paspoort.

3. In overleg is het mogelijk dat de photobooth geleverd wordt op aangegeven locatie van de opdrachtgever. Dit dient vooraf schriftelijk bevestigd te worden door iBooth aan de opdrachtgever.

4. Photobooths en accessoires dienen opgehaald en teruggebracht te worden op locatie: Rusthout 22, 3319WG Dordrecht. Het ophalen en terugbrengen zal geschieden op een datum en tijd afgesproken tussen opdrachtgever en iBooth.

5. De huurperiode, met een minimum van 24 uur, zal ingaan nadat de photobooth is opgehaald bij locatie opgegeven door iBooth tot het terug inleveren van de goederen op afhaallocatie. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst heeft met iBooth voor het leveren en/of ophalen van de photobooth zal de huurperiode ingaan nadat iBooth de photobooth heeft geleverd op locatie tot het moment dat de photobooth wordt ingeleverd bij iBooth, al dan niet op locatie van de opdrachtgever of de locatie van i-Booth.

Artikel 6 Service tijdens huurperiode

1. Indien gedurende de huurtijd problemen met de photobooth ontstaan, biedt iBooth ondersteuning in de vorm van e-mail of telefonisch. Deze gegevens zijn te vinden op de website van iBooth

2. iBooth zal naar alle redelijkheid helpen de problemen tijdens de huurperiode op te lossen via de e-mail of telefoon.

3. Opdrachtgever dient te allen tijde mee te werken aan een oplossing voor het
probleem. Als Opdrachtgever niet meewerkt aan een oplossing van het probleem, dan ligt het oplossen buiten de macht van iBooth. Hiermee vervalt het recht van Opdrachtgever op compensatie en/of restitutie in welke hoedanigheid dan ook.

Artikel 7 Annuleren van overeenkomst

1. Annuleren van de overeenkomst dient te allen tijde schriftelijk per e-mail kenbaar gemaakt te worden. De annulering zal te allen tijden worden bevestigd middels e-mail door iBooth. Reageren kan via info@ibooth.nl of via de bestelling die u van ons heeft ontvangen. Zorg er voor dat het e-mail is voorzien is van naam, emailadres waarmee u de bestelling heeft geplaatst en order/bestelnummer.

2. De overeenkomst kan binnen 14 dagen na het ontstaan van de overeenkomst
worden geannuleerd indien de aanvangsdatum voor de reservering niet binnen 30 dagen valt. Opdrachtgever heeft dan recht op volledige restitutie van de factuurprijs.

3. Indien Annulering van de overeenkomst binnen 14 dagen is en deze valt binnen 30 dagen voor aanvangsdatum dan gelden de tarieven zoals opgegeven in artikel 7.4 t/m 7.7

4. Indien de Opdrachtgever een Annulering aanvraagt 14 dagen na het ontstaan van de overeenkomst, maar 30 dagen voor de aanvangsdatum van de reservering, geeft Opdrachtgever recht op een restitutie van 80% van de factuurprijs.

5. Annulering binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum van de reservering, geeft Opdrachtgever recht op een restitutie van 50% van de factuurprijs.

6. Annulering binnen 7 dagen tot 1 dag voor de aanvangsdatum van de reservering, geeft Opdrachtgever recht op een restitutie van 30% van de factuurprijs.

7. Op de aanvangsdatum van de reservering vervalt het recht op annulering en op restitutie van de volledige opdrachtsom of een deel hiervan. Indien Opdrachtgever de photobooth niet ophaalt of niet gebruikt, vervalt eveneens het recht op annulering en op restitutie van het volledige bedrag of een deel hiervan.

Artikel 8 Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro’s incl BTW en exclusief andere heffingen die van
overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking
hebbend reis-, verblijf-, parkeerkosten en/of verzend-, administratiekosten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

2. De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is iBooth gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

3. Eventuele fouten en/of vergissingen in de offerte of factuur mogen hersteld worden door iBooth.

Artikel 9 Betaling

1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. Door iBooth voor-gefinancierde custom producten kunnen in rekening worden gebracht bij annulering. Dit betreft onder andere sticker materiaal, aanmaken van custom fotostrips (design van layout) en photoprops.

3. Betaling geschiedt door overmaking op een door iBooth aangewezen bankrekening, per iDEAL (gestuurd per factuur of via de website) of contante betaling op locatie voor aanvang van de opdracht. iBooth heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door iBooth, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door iBooth is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is iBooth bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor iBooth voortvloeiende schade.

4. iBooth is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan iBooth vanaf dat moment wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd.

6. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.

7. Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens iBooth gehouden om de incassokosten te vergoeden die iBooth heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

8. De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel
opgenomen boetebeding uitgesloten.

Artikel 10 Klachtenafhandeling/compensatieregeling

1. Indien tijdens de huurtijd een gebrek of een technisch mankement is ontstaan aan de photobooth waar Opdrachtgever geen schuld aan heeft, kan iBooth hier een compensatieregeling voor treffen.

2. Om recht te krijgen op de compensatieregeling moet door Opdrachtgever aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
a. Over het gebrek of mankement moet in de huurtijd en binnen de beschikbare
tijden van de telefonische hulplijn contact opgenomen worden met de
telefonische hulplijn, zoals genoemd in artikel 6
b. Opdrachtgever moet minimaal drie belpogingen hebben gedaan.
c. Indien Opdrachtgever geen telefonisch contact kan krijgen met de hulplijn,
dient Opdrachtgever een voicemail in te spreken.

3. Wanneer iBooth geen telefonisch contact kan krijgen met Opdrachtgever, nadat iBooth drie belpogingen heeft gedaan, in reactie op de belpoging(en) van
Opdrachtgever en iBooth een voicemail ingesproken heeft, vervalt het recht van Opdrachtgever om een compensatieregeling te ontvangen.

4. Wanneer Opdrachtgever aan voornoemde voorwaarden heeft voldaan, heeft
Opdrachtgever recht op een compensatieregeling. Deze wordt samen met iBooth opgesteld. De compensatie kan nooit meer zijn dan 90% van de totale huursom.

Artikel 11 Defecten of gebreken aan de photobooth

1. Bij in ontvangst name van de photobooth gaat Opdrachtgever akkoord met het volledig functioneren van de photobooth, tenzij anders is overeengekomen.
2. Defecten of gebreken aan de photobooth die zijn ontstaan tijdens de huurperiode door opzet of schuld door Opdrachtgever, worden vergoed door Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt tevens het risico voor het gebruik van de photobooth tijdens de huurperiode door derden. Indien een derde door opzet of schuld tijdens de huurperiode defecten of gebreken aan de photobooth aanricht, zal Opdrachtgever deze aan iBooth vergoeden.

3. De volgende opsomming geeft een prijsindicatie voor de vervangingswaarde van een aantal onderdelen. Dit is slechts een prijsindicatie: de uiteindelijke prijs kan afwijken van de gegeven bedragen in verband met installatiekosten, reiskosten of andere gemaakte kosten.
a. Photobooth
Verlichting €30,-
iPad-scherm €200,-
iPad €400,-
Statiefpaal €30,-
Statiefplaat €50,-
Statief-aansluiting €30,-
Behuizing €650,-
Printer €1500,-
Media-Fotorolpapier (set) €100,-

Artikel 12 Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

1. iBooth kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op haar website en de schade die daaruit voort vloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door iBooth.

2. iBooth is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever en/of derde verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor iBooth kenbaar behoorde te zijn .

3. Opdrachtgever vrijwaart iBooth voor eventuele aanspraken van derden.

4. Indien iBooth aansprakelijk wordt gehouden, zal iBooth uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van iBooth verplichtingen met betrekking tot de Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot maximaal de factuurwaarde va n de Diensten, althans tot dat gedeelte van de Diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. iBooth is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder maar niet
uitsluitend begrepen gevolgschade, geleden verlies, gederfde winst, gemiste
besparingen, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van iBooth.

Artikel 13 Overmacht

1. Indien de tekortkoming in artikel 12 het gevolg is van overmacht, zal iBooth niet aansprakelijk zijn voor de schade. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van iBooth, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van iBooth zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van iBooth of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4. Indien de overmacht langer dan een maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal iBooth overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die iBooth heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. iBooth is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de
Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien iBooth goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het iBooth vrij om de Overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van iBooth op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien iBooth de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

4.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen iBooth en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen iBooth en Opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland.

Artikel 16 Vindplaats algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn te raadplegen middels de website www.iBooth .nl en zullen door iBooth op verzoek kosteloos worden toegezonden .